Thông tin của Quý Khách Hàng được sử dụng với các mục đích sau:

  • Gửi thông tin sản phẩm, xác nhận giao dịch giữa 2 bên
  • Thông báo về việc sản phẩm dịch vụ, lịch đi và hỗ trợ khách hàng.
  • Thông báo các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp các dịch vụ, thông tin qua trang web theo yêu cầu khách hàng.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Mọi thông tin của Quý Khách sẽ được bảo mật.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ thông tin cá nhân của mọi khách hàng cho bên thứ 3 nào khác nếu chưa được sự đồng ý của Quý Khách Hàng